กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน ( PSYCHOLOGICAL  FOR  FREEDOM  FRIENDSHIP  P.F.F ) เป็นองค์กรอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับองค์กรและหน่วยงานใดๆทั้งสิ้น

เป้าหมายหลัก

1.  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ไม่พร้อมเปิดเผยตัวสู่สังคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

2.  เยาวชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

3.  เยาวชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์STIs  รวมทั้งสุขภาวะทางเพศ สามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องได้

 ยุทธศาสตร์การทำงาน

1.  สร้างแกนนำเยาวชนที่สามารถสื่อสารและดำเนินกิจกรรมด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.  ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาผ่านทางเวปไซต์ โทรศัพท์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง                      

3.  สร้างการยอมรับผู้ติดเชื้อ ฯ ในชุมชน และร่วมกันบริหารจัดการสถานการณ์เอชไอวี/เอดส์

รูปแบบกิจกรรม          

1. จัดค่ายอบรมในกลุ่มเยาวชน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  เรื่องความเป็นผู้นำ การเป็นเยาวชนแกนนำ รู้จักบทบาทหน้าที่และตระหนักในบทบาทตนเองโรคเอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STIs)  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเชิงจิตวิทยา

2. รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ การป้องกัน โรคเอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STIs)

3. การทำกลุ่มดนตรีบำบัดและรายเดี่ยว เพื่อบำบัดโรคต่างๆในร่างกาย.แข็งแรง และเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน CD4 ในร่างกาย

4. บริการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับระบบการส่งต่อ  และการตรวจวิเคราะห์ร่างกายเบื้องต้น

5. โครงการสร้างวิทยากรเพื่อช่วยเหลือสังคมของตนเอง และนำกลุ่มและสังคมนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Advertisements