โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนแกนนำและการเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาสังคม”

1. หลักการและเหตุผล         การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามสถานะ และสภาพของแต่ละบุคคล จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ปรับตัวเข้าหากัน แต่อาจมีบางสังคมที่มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ปฏิบัติตามบทบาทของตนเองไม่ได้หรือ ไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งพบปัญหาเยาวชนในชุมชนชักชวนเพื่อนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ขาดการกล้าแสดงออกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ เนื่องมาจากเยาวชนไม่ได้รับแบบอย่างในทางที่ถูกต้อง และขาดพื้นที่และโอกาสในการแสดงออก ส่งผลทำให้เยาวชนรวมกลุ่มกันกับเพื่อน เพื่อใช้สารเสพติดและตัดสินปัญหา ด้วยความรุนแรง ดังนั้นกลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่มีอุดมการณ์เดียวกันร่วมด้วยเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์เป็นที่ปรึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนแกนนำและการเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาเยาวชนให้รู้จักบทบาทของตนเอง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีภาวะผู้นำที่ดี เป็นพื้นฐานให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการพัฒนาชุมชน โดยการใช้หลักการเรียนการสอนแบบกันเอง จิตวิทยาและมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมให้เยาวชนและคนในพื้นที่นั้นๆ มีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรคต่างๆ

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่มีการกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

2.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่มีบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี

3.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

5.เพื่อฝึกให้เยาวชนและคนในพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ก่อนเกิดโรคต่างๆ

6.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่เข้าใจในเรื่องโรคHIV สามารถอยู่ร่วมกันและดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้

7. เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่นำเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมได้

8. เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่เกิดความยินดีในการช่วยเหลือคนในสังคม (จิตอาสา)

3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์     เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี ชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวคล้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนในชุมชน ตั้งเป้าหมายไว้ 5 จังหวัด

4. พื้นที่ดำเนินงาน   ชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวคล้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนในชุมชน ตั้งเป้าหมายไว้ 5 จังหวัด

5. กระบวนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม

กระบวนการดำเนินงาน

1. สำรวจและศึกษาปัญหาเยาวชน

2. สรุปปัญหาและวางแผนแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3. จัดทำโครงการและเสนอโครงการ

4. จัดรูปแบบการเข้าค่ายอบรมให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

5. ดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้

6. สรุปรายงานผล กิจกรรม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ

6. การกำกับติดตามและประเมินผล

1. แบบประเมินผล(ใช้แบบประเมินผลจากกลุ่ม)

2. สังเกตพฤติกรรมและบันทึกผล จากผู้ประสานงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.สัมภาษณ์และบันทึกผล จากผู้ประสานงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. องค์กรที่ร่วมดำเนินงาน

1. กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน

2. คณะครู อาจารย์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

3. ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชน

8. งบประมาณ

1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 วัน 3 คืน โรงเรียนรับผิดชอบ

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเข้าค่าย และแบบทดสอบจิตวิทยาเครื่องมือต่างๆ ทางกลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน รับผิดชอบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เยาวชนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้รุ่นน้องและเพื่อนและชาวบ้านได้ มีโอกาสและพื้นที่ในการกล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในหมู่บ้าน รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านอื่นๆ ผู้เสนอโครงการ

ตารางกิจกรรม 

วันแรก

08.30-10.00     เรียนรู้ความต้องการในช่วงวัยต่างๆ สภาพอารมณ์ และจิตใจและด้านกายภาพ

10.00-12.00     กิจกรรมแลกน้ำ

เรียนรู้เรื่องเอดส์ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

AIDS หมายถึงอะไร

HIVหมายถึงอะไร

CD4 หมายถึงอะไร

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวี

12.00-13.00     พักรับประทานอาหาร

13.00-16.00     โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มะเร็งปากมดลูก

หนองในแท้ และหนองในเทียม

แผลริมอ่อน

ซิฟิลิส

เริมที่อวัยวะเพศ

หูดหงอนไก่

โลน และหิด

16.00 – 17.00      พักผ่อนตามอัธยาศัย อาบน้ำ

17.00 – 18.00      รับประทานอาหาร

18.00 – 20.00      การเขียนโครงการ

20.00 – 22.00      เรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากร และเพลงนันทนาการ

22.00 – 06.00      นอนพักผ่อน

ตารางกิจกรรม

วันที่สอง

06.00 – 07.00      ตื่นนอนกายบริหาร และอาบน้ำ

07.00 – 08.00     รับประทานอาหาร

08.00-10.30      การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV

10.30-12.00     ปัจจัยประเมินความเสี่ยง QQR

เรียนรู้หลักการQQR และทำกิจกรรมเสี่ยงไม่เสี่ยง

12.00-13.00     พักรับประทานอาหาร

13.00-16.00     ความแตกต่างทางเพศ

บุคลิกภาพของเยาวชนแกนนำและวิทยากร

16.00 – 17.00      พักผ่อนตามอัธยาศัย อาบน้ำ

17.00 – 18.00      รับประทานอาหาร

18.00 – 20.00      เทคนิคการดูแลรักษา และปฐมพยาบาลเบื้องตน (การใช้เครื่องมือ)

20.00 – 22.00      เรียนรู้เทคนิคการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา (การใช้เครื่องมือ)

22.00 – 06.00      นอนพักผ่อน

ตารางกิจกกรม

วันที่สาม

06.00 – 07.00      ตื่นนอนกายบริหาร และอาบน้ำ

07.00 – 08.00     รับประทานอาหาร

08.00-12.00     ฝึกการ counseling แบบเพื่อนเตือนเพื่อน

12.00-13.00     พัก

13.00-16.00     ทดสอบและประเมินความรู้เพื่อคัดเลือกเยาวชนแกนนำเป็นวิทยาการให้ความรู้

16.00               เดินทางกลับบ้าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“เยาวชนแกนนำและการเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาสังคม”

 

1.  หลักการและเหตุผล

การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามสถานะ และสภาพของแต่ละบุคคล จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ปรับตัวเข้าหากัน แต่อาจมีบางสังคมที่มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ปฏิบัติตามบทบาทของตนเองไม่ได้หรือ ไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งพบปัญหาเยาวชนในชุมชนชักชวนเพื่อนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ขาดการกล้าแสดงออกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ เนื่องมาจากเยาวชนไม่ได้รับแบบอย่างในทางที่ถูกต้อง และขาดพื้นที่และโอกาสในการแสดงออก ส่งผลทำให้เยาวชนรวมกลุ่มกันกับเพื่อน เพื่อใช้สารเสพติดและตัดสินปัญหา    ด้วยความรุนแรง

ดังนั้นกลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่มีอุดมการณ์เดียวกันร่วมด้วยเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์เป็นที่ปรึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนแกนนำและการเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาเยาวชนให้รู้จักบทบาทของตนเอง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีภาวะผู้นำที่ดี  เป็นพื้นฐานให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการพัฒนาชุมชน  โดยการใช้หลักการเรียนการสอนแบบกันเอง จิตวิทยาและมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมให้เยาวชนและคนในพื้นที่นั้นๆ มีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   HIV และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรคต่างๆ

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่มีการกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

2.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่มีบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี

3.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่เข้าใจในบทบาทของตนเองและหน้าที่ที่ตนเองต้องกระทำอย่างถูกต้อง

5.เพื่อฝึกให้เยาวชนและคนในพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ก่อนเกิดโรคต่างๆ

6.เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่เข้าใจในเรื่องโรคHIV สามารถอยู่ร่วมกันและดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้

7. เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่นำเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมได้

8. เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่เกิดความยินดีในการช่วยเหลือคนในสังคม (จิตอาสา)

3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน

ห้องละ 6 คน โดยมี    หัวหน้าห้อง       1 คน

รองหัวหน้าห้อง 1 คน

ผู้ช่วย                 4 คน

4. พื้นที่ดำเนินงาน

ให้ทางโรงเรียนกำหนดวันเวลา ที่สะดวกในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2553

โรงเรียนวชิรป่าซาง ห้องประชุม ห้องโสต และสถานที่ภายในโรงเรียน

ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน

 

5. กระบวนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม

        กระบวนการดำเนินงาน

1.  สำรวจและศึกษาปัญหาเยาวชน

2.  สรุปปัญหาและวางแผนแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3. จัดทำโครงการและเสนอโครงการ

4. จัดรูปแบบการเข้าค่ายอบรมให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

5. ดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้

6. สรุปรายงานผล

 กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  4 วัน 3 คืน

6. การกำกับติดตามและประเมินผล

1. แบบประเมินผล(ใช้แบบประเมินผลจากกลุ่ม)

2. สังเกตพฤติกรรมและบันทึกผล จากผู้ประสานงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.สัมภาษณ์และบันทึกผล จากผู้ประสานงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. องค์กรที่ร่วมดำเนินงาน

1. กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน และเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์

2. คณะครู อาจารย์โรงเรียนวชิรป่าซาง

3. ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชน

8. งบประมาณ

                1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 วัน 3 คืน โรงเรียนรับผิดชอบ

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเข้าค่าย และแบบทดสอบจิตวิทยาเครื่องมือต่างๆ

ทางกลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน รับผิดชอบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เยาวชนเข้าใจในบทเรียนและบทบาทหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้รุ่นน้องและเพื่อนและชาวบ้านได้ มีโอกาสและพื้นที่ในการกล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในหมู่บ้าน รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อเยาวชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านอื่นๆ

Project workshop.
“Youth leader and a lecturer for social development.”

1. Rationale.
Coexistence in society all have roles vary by state. And condition of the individual Will need to rely on each other. Adaptation together. But there may be social conflict is not understood to comply with their role or not. Not understand their role. Especially children and youth in society. The problems seen in children in the community in a way that is not valid Lack of expression in the great courage and creativity. Because of young people not in the correct model. And lack of space and opportunities for expression. Affect the youth group with friends. For drugs and determine the problem. With violence
So, mental group, free relationship to friends that came from the integration of students with similar ideology together with the Paul Sat. Home Center as a consultant. Recognizes the importance of this issue. Has organized a project workshop. Youth leader and a lecturer. To develop youth to recognize their own role. Living together in society with the objective of life. Good leadership. The foundation for young adults to develop good community By using a friendly learning principles. Psychology and learning activities that are fun cause learning well Encourage young people and people in the area. Knowledge about sexually transmitted diseases and HIV to live together with HIV infection. And encourage local people aware of the health care before the diseases.

2. Purpose.
1. To the young and brave people in the region are expressed correctly as a good example.
2. To the young people in the area and has the personality and leadership as well.
3. To the youth and people in the area of leisure time benefits.
4. To provide local young people and understand their role and their duty to act properly.
5. To train young people in the area and a guest speaker to educate about HIV sexually transmitted diseases. And basic health care. Diseases before birth.
6. So that young people in the area and understand diseases in HIV. Can live together and care for each other to lend.
7. To the youth and people in the area of Economic sufficiency in society was.
8. So that young people in the area and the pleasure of helping people in society (volunteer mental).
3. Targeted to benefit.
High school students in the 1-6 number
6 people per room with a head room people
Deputy Head of Room 1.
Assistant 4 people

4. Area of operations.
The date at the school. Convenient during May – June 2553.
Wachira School Sang Conference Room Audio and places within schools.

5. Process, projects and events.
Implementation process.
1. Survey and youth problems.
2. Summarized the problem and plan to edit. Behavior modification.
3. Create project and proposal.
4. Formatted to fit the camp to society.
5. Implementation of the map.
6. Summary Report.
Activity
Activities camping 4 days 3 night

6. The monitoring and evaluation.
1. An assessment (an assessment of the group).
2. Observe and record behavior. Coordinator and the person concerned.
3. Interviews and record results. Coordinator and the person concerned.
7. Co-operating organizations.
1. Grup free mental ties to the enough friends and a home center.
2. The school teachers Wachira Sang.
3. Headman and people in the community.

8. Budget.
1. Meals for students participating in school activities 4 days 3 nights responsibility.
2. The materials into the camps. And psychological testing tools.
Mental free relation to the group responsible for a friend.
3. The journey of the speaker.

9. Result was expected.
Children understand the lesson and their role more as a guest speaker and to educate the younger people and friends and home. Opportunities and areas of bold expression. Creatively. And is a good example for youth in the village. Including people in the community is attitude toward young people in the villages. , And other villages.

Oriented training program for Practice.
Youth leader and a lecturer for Social Development.

The first day.
8:00 a.m. to 8:30 open practice project
08:30 to 12:00 and learning psychology, personality adjustment. And gender differences.
(Psychology of personality and adjustment and Sexual Diversity.) Learning in audiovisual room. And group activities and individual
12:00 to 13:00 Lunch.
13:00 to 16:00 to learn their personality and leadership characteristics (Learn your own personality and leadership characteristics.) Learning in audiovisual room. And group activities and individual
16:00 to 18:00 separate group cooking. (If cooking school students themselves) shower food.
18:00 to 22:00 learning activities. Music used to play activities. Games in activity
(Activities. Music used to play activities. Activities in game.) Learning in audiovisual room. And group activities and individual
22:00 to 06:00 to bed.
Day second
6:00 a.m. to 7:00 a.m.  exercise and personal mission.
07:00 to 8:00   Breakfast.
08:00 to 12:00 Learning disease sexually. , And HIV / AIDS (Disease Sexually and diseases AIDS)-depth learning in audiovisual room. And group activities and individual
12:00 to 13:00 Lunch.
13:00 to 16:00 Learn first aid (First aid.).
Writing for Social Development Project (Writing for Social Development Project.).
Learn the Audio Room. And group activities and individual
16:00 to 18:00 cooking, separate groups. (In case of cooking school students themselves) shower food.
18:00 to 20:00 an intimate chat fraternal Exchange attitude (Attitude.).
Educational Counseling (Counseling education).
20:00 to 21:00 Check evaluation theory.
21:00 to 06:00 to bed.
Third day.
6:00 a.m. to 7:00 a.m. exercise and personal mission.
07:00 to 8:00 Breakfast
08:00 to 12:00 in base activities, sacrifice and responsibility.
(Access Database sacrifice and responsibility.).
Base activities to express the courage and character internally and externally.
(The base courage to express personality and internal and external.).
12:00 to 13:00  Lunch.
13:00 to 16:00 and learning consultancy. A friend warned friend (Consultation. A friend warned friend).
16:00 to 18:00 cooking, separate groups. (If cooking school students themselves) shower food.
18:00 to 20:00, music therapy activities. Parents and grace (Music therapy and grace parents).
20:00 to 21:00 2nd test evaluation theory.
21:00 to 06:00 to bed.
Day four
6:00 a.m. to 7:00 a.m. exercise and personal mission.
7:00 to 08:00 Breakfast
08:00 to 12:00 Check practical part
12:00 to 13:00  Lunch.
13:00 to 16:00 today announced that through the evaluation camp darling votes. And farewell events.
16:00 Back home

Advertisements